Slova známých přírodovědců o víře v Boha

„Vesmír se dnes jeví našim očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však předpokládá plánovače.“

„Moderní fyzika nás neodvádí od Boha, ale naopak, nevyhnutelně nás vede blíže k Bohu. Ani jeden z původců ateismu nebyl přírodovědcem. Všichni byli jen velmi průměrnými filosofy.“

„Uvažování věřícího Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí.“

Znáte ten pocit, když Vás něco hluboce zasáhne a Vaše duše se neočekávaně zachvěje silným citovým hnutím? Fyzicky Vámi projede elektrický proud a naskočí husí kůže… a v duši vytryskne dojetí? Tak to je přesně ten stav, který mívám pokaždé, když čtu tuto stránku.
A představte si, zjistila jsem, že nejsem sama!

Byla by určitě škoda nepodělit se o tento úžasný počin pana Horkavčuka, zvláště pro ty čtenáře, kteří bojují s vytvořením si představy o Bohu či vytvořením si vztahu ke svému Stvořiteli. Také pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že „něco to tady určitě řídí“, že „něco takového musí existovat“, že „něco nad námi určitě je“, a chtějí posunout laťku svého poznání výše či pokročit v tomto tématu dále.
550024-galaxie-sous-uvKdyž se ve všedních dnech cítím ztracena, kliknu na tuto stránku a pak se vracím zpět do denní reality s klidem, mírem a myšlenkou: „Co jsou mé starosti proti věčnosti?“
A abych se ještě více posílila, pustím si k tomu videa s nádhernými přírodními scenériemi a přidám vesmírná videa NASA, tělesa, galaxie, mlhoviny… a myslím na to, že On stojí nad tím vším. Že On je tvůrcem toho všeho. A zase jednou si uvědomím, že není v silách mého hmotného  mozku učinit si o Něm představu a pochopit Ho rozumem, ale v hloubi své věčné duše cítím, že On je…
Tak se má víra stala přesvědčením.

Toto je obraz Boha, který si ve své duši nesu já:

„Bůh je síla, která udržuje v činnosti přírodní zákony, síla, kterou ještě nikdo nepochopil, nikdo neviděl, avšak jejíž účinky musí každý vidět denně, každou hodinu, ba ve zlomcích každé vteřiny, pokud je vidět chce! Cítí a pozoruje je v sobě, v každém zvířeti, v každém stromě, v každé květině, v každé žilce listu, prodírajícího se z pupenu ke světlu. …Všeobsáhlá a vším prostupující síla Božství musí být nutně zmenšena a zneuctěna při pokusu ji vtěsnat v obraz! Právě proto, že každý člověk v sobě chová tušení Boha, brání se podvědomě zúžení té veliké, nepochopitelné síly, která ho stvořila a která ho vede.“
                                                                             (Abd-ru-shin: Ve světle Pravdy- Poselství Grálu)

A toto je zajímavé vyznání několika významných světových přírodovědců o víře v Boha:

Mikuláš Kopernik (1473–1543)astronom, původce moderní teorie heliocentrické soustavy světa
„Koho by se nezmocnil obdiv vůči všemohoucímu Tvůrci, když pozoruje a zamýšlí se nad obdivuhodným pořádkem ve vesmíru, pocházejícím z Boží moudrosti!“

Paracelsus, Theofrastus z Hohenheimu (1493–1541)lékař, obnovitel lékařské vědy
„Zkoumejte přírodu, když chcete poznat Boha a Pravdu!“

Johannes Kepler (1571–1630)matematik, astronom, objevitel zákona o pohybu nebeských těles
„Snažil jsem se hlásat lidem vznešenost Božího tvorstva, pokud můj omezený rozum mohl chápat neomezenou dokonalost Boha.“
„Věnovat se astronomii znamená číst Boží myšlenky.“

Isaac Newton (1643–1727)matematik, fyzik a astronom, zakladatel klasické teoretické fyziky, objevitel zákona zemské přitažlivosti
„Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu vševědoucí a všemohoucí Bytosti. Toto je můj poslední a nejvyšší poznatek.“

Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716)matematik, fyzik, filosof
„Pořádek, symetrie a harmonie nás očarovávají… A Bůh je nejvyšší Pořádek a Původce všeobecné harmonie.“

Karl von Linné (1707–1778)přírodovědec, zakladatel moderní botaniky a původce soustavy rostlin
„Viděl jsem procházet vedle sebe věčného, nekonečného, vševědoucího a všemocného Boha a z úcty jsem padl na kolena.“

 Friedrich Wilhelm Harschel (1738–1822) astronom, objevitel planety Uran
„Čím víc se rozšiřuje pole vědy, tím víc nepopiratelných důkazů se objevuje o věčné a všemohoucí stvořitelské Moudrosti.“

Alessandro Volta (1745–1827)elektrofyzik a vynálezce
„Základní pravdy víry jsem podrobil důkladnému studiu. Došel jsem tak k důkazům, které náboženství činí věrohodným i přírodovědci. Dej, Bože, aby toto moje vyznání přineslo bohaté ovoce!“

André Maria Ampére (1775–1836)elektrofyzik, objevitel základního elektrodynamického zákona
„Nejpřesvědčivějším důkazem o existenci Boha je očividný soulad prostředků, které udržují pořádek ve vesmíru a živým bytostem dodávají všecko, co je potřebné pro jejich organismus, aby mohly existovat, rozmnožovat se a rozvíjet svoje fyzické a duchovní schopnosti.“

Hans Oersted (1777–1851)fyzik, původce nauky o elektromagnetismu
„Každé důkladné zkoumání přírody vede k poznání Boha a poučuje nás, že v porovnání s Bohem nejsme ničím, ale Bůh nás dělá někým.“

Jacob von Berzelius (1779–1848)chemik, objevitel mnohých prvků
„Všecko, co souvisí s organickou přírodou, prozrazuje moudrou účelnost a jeví se jako výsledek rozmýšlejícího rozumu. Člověk má tedy chápat svoje schopnosti jako odraz té Bytosti, které děkuje za svoje bytí.“

Augustin Louis Cauchy (1789–1857) matematik
„Jsem křesťan. To znamená, že věřím v Kristovo božství jako Tycho de Brahe, Kopernik, Descartes. Newton, Leibnitz, Pascal…, jako všichni velcí astronomové a matematici minulosti.“

Karl Ernst von Baer (1792–1876)biolog, zakladatel moderní embryologie
„Dnes k nám hovoří příroda podivuhodnou řečí, symfonií zákonitosti a krásy. Když jsem nedávno pozoroval lidské tělo, cítil jsem se, jako kdybych poslouchal úchvatné kázání. Obnažil jsem si hlavu a zachtělo se mi zazpívat Aleluja – chvalme Boha!“

Heinrich Mädler (1794–1874)astronom, který nakreslil první mapu Měsíce
„Vážný badatel přírody nemůže popírat existenci Boha, neboť ten, kdo nahlédl tak hluboko do Boží dílny jako on a měl příležitost obdivovat věčnou Moudrost, musí sklonit koleno před projevy nejvyššího Ducha.“

Justus von Liebig (1803–1873)chemik, zakladatel zemědělské chemie
„Jen ten pozná velikost a moudrost Stvořitele, kdo se snaží vyčíst jeho myšlenky z obrovské knihy, kterou nazýváme přírodou.“

Charles Darwin (1809–1895)biolog, původce vývojové teorie
„Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je plně možno sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nade všechnu míru nádherný vesmír a taktéž člověk, povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha.“

Robert Mayer (1814–1878)lékař, fyzik, vynálezce, objevitel mechanického tepelného ekvivalentu a zákona o zachování energie
„Svůj život končím s přesvědčením, které vychází z hloubky mého srdce: Pravá přírodní věda a filosofie musí vést k víře v Boha a ke křesťanskému náboženství.“

Werner von Siemens (1816–1892)fyzik, zakladatel elektrotechniky
„Čím hlouběji vnikáme do harmonického působení přírodních sil, tím pokornějšími a skromnějšími se cítíme a tím více vzrůstá náš obdiv nad nekonečnou Moudrostí, která udržuje pořádek ve světě a proniká celé stvoření.“

Prescot James Joule (1818–1889)fyzik, objevitel zákona, pojmenovaného podle něho
„Při svém zkoumání narazíme na velkou rozmanitost úkazů, které hovoří jasnou řečí o moudrosti a blahodárném působení velkého Tvůrce přírody.“

Lord Thomson William Kelvin (1824–1907)fyzik, objevitel několika přírodních zákonů
„Všude okolo sebe nacházíme přesvědčivé důkazy o rozumu a moudré účelnosti věcí, které poukazují na to, že v celé přírodě působí svobodná vůle a zároveň nás učí, že všechny živé bytosti závisejí na věčném Stvořiteli a Vládci.“

James Clerk Maxwell (1831–1879) fyzik, zakladatel elektromagnetické teorie světla
„Sluneční soustavy jsou dokonalé dnes stejně, jako byly v den svého stvoření. Kéž bychom se přesvědčili, že naše nejušlechtilejší lidské vlastnosti jsou obrazem té Bytosti, která na počátku stvořila nebe a zemi, jako hmotu, z níž jsou utvořené.“

Johannes Ranke (1836–1916) fyziolog a antropolog
„Vždy jsem se snažil dokázat, že přírodní vědy neodvádějí od náboženských a křesťanských ideálů, ba naopak, že právě v přírodě je možné poznat působení Božské síly, z které všechno pochází.“

Thomas Alva Edison (1847–1931)vynálezce (více než 1 200 patentů)
„Mám neobyčejnou úctu a obdiv vůči každému inženýrovi, zejména vůči největšímu z nich – Bohu.“

Johannes Reinke (1849–1931)biolog, filosof přírodních věd
„Přírodovědec vidí Božstvo z dálky skrze přírodní jevy a musí přiznat s Augustinem: Moje srdce bylo nespokojené, dokud jsem nenašel pokoj v Bohu.“

Sir John Ambrose Fleming (1849–1945)fyzik a radiotechnik
„Velké množství moderních objevů úplně zničilo starý materialismus. Vesmír se dnes jeví našim očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však předpokládá plánovače.“

Paul Sabatier (1854–1941)chemik, nositel Nobelovy ceny za rok 1912
„Přírodní vědy a náboženství mohou proti sobě stavět jenom lidé, kteří se málo vyznají jak v přírodních vědách, tak i v teologii.“

Max Planck (1858–1947)fyzik, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy ceny za rok 1928, předseda německé vědecké společnosti, později pojmenované po něm
„Jakkoliv se široko a daleko rozhlédneme, nikde nenajdeme rozpor mezi náboženstvím a přírodními vědami. Ba naopak, nacházíme mezi nimi plný soulad právě v rozhodujících bodech. Náboženství a přírodní vědy se nevylučují, jak si dnes někteří myslí nebo jak se jiní obávají, avšak navzájem se doplňují a podmiňují. Uvažování věřícího Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí.“

 Carl Ludwig Schleich (1859–1922)chirurg, vynálezce infiltrační anestezie
„Stal jsem se věřícím prostřednictvím mikroskopu a výzkumu přírody. Chtěl bych přispět, nakolik je mi to možné, k úplnému souladu vědy a náboženství.“

Walter Nernst (1864–1941)fyzik, chemik, nositel Nobelovy ceny za rok 1920
„Fyzikální zkoumání, to je hledání Boha za jeho stvořitelskou činností.“

Jakob von Uexküll (1864–1944)biolog, zakladatel nauky o prostředí
„Kdo uznává ve stvoření plán, cíl a účelnost, uznává existenci Boha Stvořitele.“

Robert Andrews Millikan (1868–1953)fyzik, nositel Nobelovy ceny za rok 1923
„Lidé, kteří vědí málo z vědy a lidé, kteří vědí málo z náboženství, se mohou mezi sebou hádat, a přítomní si mohou myslet, že se to hádá věda s vírou, ale ve skutečnosti se tu srazily jen dva druhy nevědomosti.“

Alexis Carrel (1873–1944) lékař a přírodovědec, nositel Nobelovy ceny za rok 1912
„Modlit se není větší hanbou nežli pít nebo dýchat. Člověk potřebuje Boha, jako potřebuje vodu a kyslík.“

Ernest Rutherford (1871–1937)fyzik, zakladatel moderní nukleární fyziky, nositel Nobelovy ceny za rok 1908
„Ani střízlivý učenec, který „odčaroval“ kousek tajemství života, nemusí pochybovat o existenci Boha. V nevědeckých kruzích se udržuje mylný názor, že učenec, který ví více o bytí, musí být nevěrcem. Je tomu právě naopak, naše práce nás přibližují k Bohu. Umocňuje naši úctu k jeho úžasné moci, před kterou naše ubohé nástroje – ačkoliv se zdají titansky dokonalé – bídně selhávají.“

Guglielmo Marconi (1874–1937)fyzik, vynálezce bezdrátové telegrafie, nositel Nobelovy ceny za rok 1909
„Hrdě vyhlašujeme, že jsme věřící. Věřím v sílu modlitby. Nevěřím jen jako věřící katolík, ale i jako učenec.“

Ernest Ferdinand Sauerbruch (1875–1951)chirurg, známý svými objevy v oblasti krevního tlaku
„Není pravého lékařského umění bez světonázorového pokorného zaměření na Boha. Z této pokory vyvěrá mocná síla, kterou potřebujeme, abychom mohli vykonávat svoje povolání.“

Carl Gustav Jung (1875–1961)psycholog, zakladatel hloubkové psychologie
„Nezáleží na tom, co si svět myslí o náboženských zážitcích. Ten, kdo je prožívá, má velký poklad, který je pro něj zřídlem, smyslem a krásou života a tím zároveň dodává světu a lidstvu nového lesku… Kde je potom kritérium, které by dovolilo vyhlásit, že taková zkušenost není realitou, ale jen iluzí!“

Friedrich von Huene (1875–1969)geolog a paleontolog
„Tyto dlouhé dějiny života, který se neustále krok za krokem a stupeň za stupněm stává vyšším, představují právě stvoření živého světa. Je to činnost Boha, který všechno naplánoval a načrtnul a nyní všecko spravuje a udržuje.“

Max Hartmann (1876–1962)biolog, ředitel Ústavu Maxe Palncka pro biologii v Tübingenu
„Výsledky nejpokrokovější přírodní vědy, fyziky, ani v nejmenším neodporují víře, která tvrdí, že za přírodou a nad ní existuje síla, která řídí… I kritickému zkoumateli přírody všechno připadá jako grandiózní zjevení přírody… nutí ho věřit ve Všemohoucího, který dává všemu smysl a který stojí za účelností všeho.“

Edgar Dacqué (1878–1945)paleontolog a filosof přírody
„Mezi všemi bytostmi jedině člověk je povolaný celou silou své uvědomělé osobnosti přiblížit se k Bohu. Boží obraz poznává Boha a toto poznání se stává milujícím střetnutím, životní odpovědí.“

Albert Einstein (1879–1955)fyzik, zakladatel teorie relativity, nositel Nobelovy ceny za rok 1921
„Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nemůže představit, že on první myslel na neobyčejné spojitosti, které zjistil v přírodě. V nepochopitelném vesmíru se projevuje bezhraničný povědomý rozum. – Dost rozšířená myšlenka, že já jsem ateista, se zakládá na velkém omylu. Kdo to vyčetl z mých teorií, nepochopil z nich vůbec nic.“

 Max von Laue (1879–1960)fyzik, ředitel Ústavu Maxe Plancka pro fyziku v Berlíně, nositel Nobelovy ceny za rok 1914
„V minulosti přírodovědci chtěli vidět Boha tváří v tvář. Pokud to nebylo možné, na základě exaktních věd tvrdili, že Boha není. O kolik skromnějšími jsme se stali my přírodovědci dnes! Pokorně se skláníme před nesmírně Velikým, před úžasně Mocným, před věčně Neviditelným, před nikdy Nepochopitelným!“

Friedrich Dessaier (1881–1963)fyzik, přírodní filosof, zakladatel rentgenové hloubkové léčby a kvantové biologie
„Když v posledních sedmdesáti letech proud objevů a vynálezů tak mocně vnikl do našich časů, značí to, že Bůh Stvořitel mluví k nám prostřednictvím badatelů a vynálezců hlasitěji a zřetelněji, jako nikdy předtím, a dává nám k dispozici svou moc.“

Hermann Staudinger (1881–1965)chemik, biolog, nositel Nobelovy ceny za rok 1953
„…Ve vědě přicházíme k hranici, kde se končí přírodovědecký výzkum a musí se uplatnit víra každého z nás… Toto poznání, že život je čímsi zázračným, by nás mělo vést k tomu, že si budeme života více cenit.“

Artur Stanley Eddington (1882–1946)fyzik a astronom
„Moderní fyzika nás neodvádí od Boha, ale naopak, nevyhnutelně nás vede blíže k Bohu. Ani jeden z původců ateismu nebyl přírodovědcem. Všichni byli jen velmi průměrnými filosofy.“

Heinrich Vogt (1890–1966)astrofyzik, profesor a ředitel hvězdárny v Jeně a v Heidelbergu
„Existenci světa není možné odůvodnit z jeho podstaty. Svět nemůže být sám od sebe. Vyžaduje původ od kohosi, kdo nepotřebuje pocházet od jiného. Ukazuje nad sebe samého na transcendentnost, na nadzemský původ, na vyšší nadpřirozenou sílu, jejíž podstatu přírodovědeckými metodami nebudeme moci nikdy zachytit… Přírodní vědy a pravé náboženství vůbec nestojí v protikladu, ale spíše se mnohým způsobem doplňují.“

Pascual Jordan (1902–1980)fyzik, univerzitní profesor v Hamburgu
„Moderní vývoj odstranil někdejší překážky, které stály v cestě souladu mezi přírodními vědami a náboženstvím. Dnešní přírodovědecké poznatky neposkytují námitky proti Bohu Stvořiteli.“

 Claude Macy Hathaway (nar. 1902) – fyzik a inženýr, vynálezce elektronického mozku
„Moderní fyzika mě učí, že příroda se nemůže sama uspořádat. Vesmír představuje velký uspořádaný systém. To však vyžaduje mohutnou první příčinu, která nepodléhá druhému zákonu přeměny energie a tedy je nadpřirozená.“

Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007)fyzik, univerzitní profesor v Hamburgu
„Teologové uchovávají jedinou pravdu, sahající hlouběji než podstata přírodní vědy, na níž spočívá atomový věk. Uchovávají učení o lidském bytí, učení, které pramení hlouběji než novověké rozumové poznatky. Neodvratně přichází vždy znovu okamžik, kdy se po selhání našich plánů ptáme po této pravdě.“

Wernher von Braun (1912–1977)fyzik, odborník v oblasti výzkumu raketových letů
„Ať je nade všecko sláva Bohu, který stvořil tento velký vesmír, aby člověk do něho svou vědou s hlubokou úctou ze dne na den dále pronikal a zkoumal ho. Nic nemůže odůvodnit mínění některých, že v čase kosmických letů víme tolik o přírodě, že nám již není třeba věřit v Boha. Až po dnešní den přírodní vědy s jednou novou odpovědí odkrývají vždy alespoň tři nové otázky. Jen obnovená víra v Boha může uskutečnit změny, které mohou náš svět zachránit před katastrofou. Věda a náboženství jsou přitom sestry, ne nepřátelé.“


HORKAVČUK, Dimitrij. Boží dílo s člověkem. Část IV. Praha: ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA, 1977

Foto: Galaxie sous UV, ©  NASA/Swift/Stefan Immler (GSFC) and Erin Grand (UMCP)