Léčení vkládáním rukou

 Co byste měli vědět o léčení pomocí vkládání rukou

„Při léčení pomocí vkládání rukou se léčitel otevírá působení léčivých proudů, které pomáhají k vnitřní duševní změně a posléze k uzdravení těla nemocného. Tělo je závislé na energii, kterou přijímá z vesmíru. Cílem léčení je stav, kdy se obnoví přirozená schopnost těla přijímat energii. Vlastní léčení pak provádí tělo samo, potřebuje jen vytvoření podmínek pro rozvoj přirozené schopnosti regenerace.“ Kladná rezonance a důvěra mezi léčitelem jako zprostředkovatelem léčivé síly a nemocným, přináší velmi pěkné a trvalé výsledky léčby.

„Léčivá síla je dar, který pomáhá lidem v jejich úsilí o pozvednutí své duše a k podpoře jejich odhodlání směřovat stále blíže a výše ke svému východisku – ke Světlu, k Nejvyšší síle – díky které jsme vznikli a existujeme.“ To je priorita.
Není prioritou uzdravit pacienta a přitom ho nechat žít právě ten život, jež ho k nemoci dovedl. Pomoc spočívá v naznačení nového směru, avšak platí staré dobré přísloví, že „koně můžeš přivést k vodě, ale napít už se musí sám!“  Jestliže se člověk odhodlá k vnitřní duševní změně, zákonitě ji následuje i změna fyzická.

Může mít léčitelské schopnosti každý, kdo po nich touží?

 „Léčení je dar, o který, je-li v nás touha, smíme poprosit. Avšak bude-li nám dán, nezáleží na nás. O darování rozhoduje vyšší moc jako o každém jiném darovaném nadání. Pokud je člověk skutečně nadaný léčivou silou, získal ji zcela nezávisle na pozemském vzdělání.“ Schopnost léčení si nelze osvojit jako metodu nebo techniku, neboť léčitelským schopnostem se nedá naučit. Skutečné dary je možné pouze přijímat. Otevírají se samy, spontánně, bez jakéhokoliv napomáhání a také v pravý čas.

Pravá cesta k získání léčitelských schopností spočívá v duchovní proměně člověka, která začíná odvážným, vážně míněným rozhodnutím změnit své vlastnosti, názory a postoje, často celý svůj vnitřní život. „Půda k přijetí léčivé síly musí být vždy připravena nejdříve v duchu léčitele, neboť je to on, kdo vyšší sílu přijímá, nikoliv tělo.“

„Má-li léčivá síla působit přirozeně, musí se opírat o vnitřní založení osobnosti léčitele, nemá-li se o co opřít, nemůže se spojit ani s jeho tělem. To znamená, že každá jiná síla, působící v těle bez této vnitřní opory, nemůže být a ani není v pravém smyslu léčivá.
V neustálém zápase o světlo v sobě je nitro léčitele společně s jeho tělem přebudováno natolik, že míra tohoto projasnění dosáhne hranice léčivé síly. Teprve potom může nastat okamžik spojení, v němž člověk dosáhnul ve svém vnitřním vývoji stanovené výše, na níž ho očekává vzácný dar. Dar zde byl již připraven, jen člověk se zdržoval dole“.
Toto je okamžik, kdy se léčitelské schopnosti projeví.

S darem léčení už se léčitel narodil, je mu propůjčen na celý život, nikdo mu ho nemůže odebrat. Zastaví-li se ve svém duchovním vývoji, zastaví se i rozvíjení jeho schopností. Usiluje-li neúnavně o vysoké hodnoty, nepřetržitě pracujíc na svém nitru, jeho schopnosti stále rostou, a tím je mu také dovoleno disponovat se silou mnohem větší účinnosti. Jde o přímou úměru. Pravá léčivá síla klade své požadavky. Související článek k danému tématu naleznete na stránce Dar, který není zadarmo.

Dar léčení je pro léčitele závazkem

Z toho vyplývá, že každý léčitel by měl vědět, že i když je jeho dar sebevětší, může vidět, slyšet a cítit jen to, co mu dovolí jeho vnitřní duchovní zralost. Stejně tak čistota léčivé síly, která jím prochází při léčení, bude vždy odpovídat čistotě jeho nitra.  Logickým vysvětlením tohoto tvrzení je zákon o přitažlivosti stejného druhu. Tak se dar léčení stává pro skutečného léčitele zároveň i závazkem.

Dar léčení je darem nejen pro nemocného, ale i pro léčitele

„Dar léčení podléhá osudovému předurčení, je darem nejen pro nemocného, ale především pro léčitele samotného. Umožňuje mu často napravit vlastní pochybení v minulých životech.  Bez opětovného darování léčitelských schopností by pro něho náprava nebyla možná.“ I to je odpovědí na to, proč tyto schopnosti někdo má a někdo ne. Dalším důvodem je, že léčitel po nich kdysi toužil, a poctivým úsilím je několik životů rozvíjel. Dnes léčitelské schopnosti „sklízí“ jako svůj talent, nadání, jako něco přirozeného nikoliv nadpřirozeného, jako plody svého dlouhodobého úsilí.

Závěrem

Poctivá práce na sobě samém, která platí pro otevření léčitelských schopností u léčitele, je též poctivou cestou k uzdravení nemocného, jehož vnitřní duševní stav a postoje k léčení rozhodují o účincích léčivé síly a výsledku léčení. Cílem léčení, jak už bylo popsáno, není jen vrátit nemocnému fyzické zdraví, ale je nutné pochopit, že se“ léčivá síla obrací k citu člověka, tedy k duši“.                
Je to stav duše, kdo řídí následně tělesné zdraví. Pochopení vzájemných vazeb mezi duší a tělem nás dříve nebo později dovede k závěru, že neexistují nevyléčitelné nemoci, ale pouze nevyléčitelní lidé.
Je pro nás velkým štěstím vědět, že své zdraví i život máme výhradně ve svých rukou. Přijmutí této zodpovědnosti je počátkem každé cesty k uzdravení.


Text je zpracován na základě mého poznání a zkušeností s pomocí knihy (včetně citací), kterou doporučuji  k přečtení každému, kdo se o tématiku léčení a léčitelství hlouběji zajímá. Je napsána formou přijatelnou pro laiky, s profesionalitou v oboru i s hlubokým životním poznáním, s věcností i humorem, ale především v souladu s přírodními zákony. Tím se stává mezi knihami s duchovní tématikou výjimečnou. Za zmínku stojí i osobnost autora, v níž se snoubí odbornost lékaře s nadáním léčitele, a to způsobem pro dnešní dobu, dle mého názoru, též zcela výjimečným. 

PALOUČEK, Jan. Cesta k uzdravení-o daru léčení. Brno: INTEGRÁL, 2011.


Průběh léčení pomocí vkládání rukou

V oděvu se položíte na lehátko, nejlépe na záda, je možno i na bok (např. v těhotenství, po úraze apod.)

Provedu energetickou očistu rukama a s prosbou o léčivou sílu pro Vás, položím ruce na Vaše čakry. Postupuji od nohou k hlavě.

Nepředávám Vám vlastní energii, ale energii přijatou z vyšší úrovně. Jedná se o přenos sil z onoho světa. Průběh léčení je zcela nezávislý na přáních nebo představách Vašich či mých. Odpovídá stavu mé duše jako léčitele a Vaší jako léčeného.

Svým působením vytvářím most pro proudění léčivé síly. Nemohu však ovlivnit do jaké míry tuto pomoc přijmete. Zde jste rozhodující Vy. Otevřít se této síle můžete z vnitřní touhy, vážnou prosbou o uzdravení… a důvěrou v přicházející pomoc.

Nerozhoduji ani o tom, jak léčivá síla zapůsobí, ani jak dlouho bude proudit, neboť je mi svěřena „jen“ ke zprostředkování. Nemohu ji ovládat ani směřovat podle svých ani Vašich představ a přání. Její působení podléhá vyšším zákonům.

Léčení probíhá většinou v rozmezí 45- 75 min.


Obrazová příloha

aura2_m

 

 

 

 

 

 

aura1_m

aura3

 

 

 

 

 

 

 


Obrázky naleznete v knize:
BRENNAN, Barbara Ann. Ruce světla, Léčení a lidské energetické pole. Praha: PRAGMA, 1998

 

Léčení na dálku

Léčení na dálku je zvláštní forma pomoci, která se používá ve výjimečných případech. Vhledem k tomu, že cílem skutečného léčení není „pouze“ zprostředkování léčivé síly, ale i nasměrování a povzbuzení nemocného, může být náhradou za osobní kontakt telefonický rozhovor nebo spojení přes Skype, popřípadě emailem. Tzn., že po léčení většinou následuje kratší či delší konzultace. Bez možnosti osobního rozhovoru by se tedy hodnota léčení zčásti ztratila.

Princip léčení je stejný jako u přímého léčení. Také léčení na dálku vyžaduje zvýšenou koncentraci a naprostou důvěru v probíhající děje, včetně vnitřní touhy léčitele pomoci nemocnému. I když léčitel nemůže svými myšlenkami a představami určovat léčivé síle směr a způsob léčení, jsou to právě ony, kdo při léčení na dálku vytvářejí průplavy pro její proudění. Léčivá síla pak zapůsobí sama, podle daných zákonitostí. Působení léčivé síly není omezeno prostorem a časem.

Léčený člověk se při léčení na dálku nemusí koncentrovat na léčitele či být ve vynuceném klidu. Pokud ale tato možnost je, může na dálku vnímat průběh léčení pomocí svých osobních vnitřních vjemů. Tak se vědomě může léčení účastnit.

Pro léčení na dálku je nutná osobní znalost nemocného nebo celé jméno a datum narození, fotografie či jiná možnost identifikace.

Tuto službu od roku 2017 pro veřejnost z nedostatku časové a fyzické kapacity již neprovozuji. Výjimkou, v případě, že k tomu mám prostor, jsou čeští klienti žijící v zahraničí a dlouholetí přátelé v akutních stavech.