Kde se vzala inspirace

 Citáty, které mě inspirovaly k zahájení kurzů

„V tělesném oboru to vidíte u gymnastů. Při předvádění svých cviků rozvinou sílu, obratnost a půvab pohybů, v nichž je vidět ovládání těla. Ale jen málokteří ze všech gymnastů světa ovládají své tělo trvale, tedy i v každodenním životě. Žalostné je často jejich držení těla při sezení, rozhovoru, při stání i při chůzi. Je to důkaz, že vyvíjejí sílu jen tehdy, když cvičí nebo vystupují, když chtějí tedy něco ukázat. Ale ovládat plně své tělo celý den bez zevního popudu nedokáží; neboť to vyžaduje více, mnohem více! K tomu je zapotřebí skutečné síly a tělo má z toho také desetkrát větší užitek než z několika hodin cvičení.Všechen tělocvik a zvláštní cvičení by mohly klidně odpadnout, kdyby člověk skutečně ovládal sebe a své tělo. Neboť pak musí být každý sval trvale v pohybu, a to vyžaduje sílu a vůli. Jakékoliv zvláštní cviky jsou jen žalostnou náhražkou za vědomou sílu velké prostoty, spočívající v samozřejmosti trvalého sebeovládání. Jak je tomu s tělocvikem, tak je tomu se vším.“

„Harmonie je vždy to jediné správné. A harmonii poskytne ve všem jen střední cesta. Vždyť se krása a síla harmonie přece tolik opěvuje. Proč ji člověk nechce zachovávat zde a stůj co stůj ji porušuje?“

„… Takovým jednáním projevuje člověk pohrdání pozemským tělem, nikoliv dík za hrubohmotný nástroj k uzrávání. Nástroj, o který nemůže nikdy dosti pečovat, který má udržovat čistý a neporušený, jakožto nepostradatelný pro svůj nynější pozemský život. Poznej proto, člověče, správně své pozemské tělo, abys s ním také uměl správně nakládat! Teprve pak budeš také schopen správně je používat a ovládat jako to, čím pro tebe na zemi jest. První důsledek skutečného ovládání tvého těla se projeví v lehkosti a kráse pohybů, jíž tak prosvítá síla ducha, harmonizujícího se svým nástrojem. Abyste se zde naučili správně rozlišovat, pozorujte lidi, holdující některému sportu. Rychle poznáte, že pouhé zocelení těla nepřináší současně i krásu pohybů; má v sobě příliš mnoho jednostrannosti, pokud se přitom v harmonii nezachvívá také duch. Krok sportovce je zřídkakdy krásný, držení těla málokdy půvabné. Sportovec má daleko ke skutečnému ovládání svého těla! Vždyť síla pochází jedině z ducha! Z těla jen siláctví!“
„Tak svědčí těžký krok o tíži, ne však o síle. Tělo udržované a proniknuté silou ducha, má elastické pohyby a kráčí lehce, pružně, ať již je jeho váha velká nebo malá… Zajděte si do zoologické zahrady a pozorujte tam zvířata i lidi! Sledujte je pozorně!… Sami zpozorujete, že člověk vede špatný způsob života, neovládá své tělo, nežije v něm správně a je s ním v nesouladu.“

„Vší tou nevšímavostí vůči svému pozemskému tělu ukazuje člověk nezralost ducha! Zralý duch se  vždy bude o své tělo starat jako o nástroj nutný k dosažení pozemské zralosti a nebude je nesmyslně zneužívat! Bude o ně pečovat tak, jak je to tělu prospěšné, ne, jak si to žádají vybičované tělesné nervy v pokřivení přirozených pojmů. Kde hrubohmotným tělem naplno proniká čistá síla ducha a ovládá je, tam musí být i pohyby krásné, protože jinak tomu nemůže být… “

„Krása a půvab je projevem čistého lidského ducha ve všem jeho působení, a k němu patří i projevy jeho hrubohmotného těla.“


ABD-RU-SHIN. Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu. Stuttgart: STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT, 2011.

S touto knihou se můžete blíže seznámit na www.poselstvigralu.cz.