Konzultace osobní

DŮLEŽITÁ  INFORMACE – NEPŘEHLÉDNĚTE !

Vážení klienti,

na tomto místě uvádím životem vyžádanou velmi důležitou informaci týkající se nového pojetí mé práce /1. 1. 2020/ a tím zároveň i jejího hodnocení.

Práce, kterou vykonávám je velmi specifická a klade na tělo člověka pracujícího s mediálními schopnostmi (v mém případě jasnoslyšení, jasnocítění) velké nároky, především pak na nervovou soustavu (hl. epifýzu).
Získávání informací pro cizí lidi vyžaduje neustálé přelaďování mozku mezi dvěma frekvencemi. Tou, na které funguje svět materiální a tou, na které funguje svět duchovní.
Jde o neustálou oscilaci mezi tímto a oním světem.
Jde o práci, která v mém případě nesmírně naplňuje ducha, přináší pocity štěstí, radosti a vděčnosti, ale která se při podcenění varovných signálů může stát fatální.

Malá analogie pro pochopení:
Všechny zmíněné „pracovní slasti“ působí jako rajský plyn. Je Vám krásně. Necítíte ho, neslyšíte ho, nevidíte ho… a jednoho dne jste náhle… mrtví, protože jste jemnými smysly nezachytili nebezpečí! A tato nepozornost se už stala osudnou mnoha opravdu dobrým léčitelům, senzibilům i médiím.
Proto jsem se i já po 15 letech praxe rozhodla ze zdravotních i duchovních důvodů upravit počet přijímaných klientů za den a zvýšit cenu konzultací.
Je to jediný způsob (kromě stálé kompenzace a péče o tělo a duši), jak nadále vykonávat svou práci bez újmy na vlastním zdraví.
Je to jediný způsob, jak neodejít z tohoto života dříve, než je psáno v mém osudovém plánu.
Je to jediný způsob, jak při dosud nastaveném systému neodejít dříve, než klienti, kterým pomáhám…

Za pochopení předem děkuji.

A proto prosím zvolte své priority!

Finanční vyrovnání, které mi poskytujete je odměnou za kvalitu a hodnotu mé práce, nikoliv za čas, který Vám věnuji.
V případě akceptování mého vnitřního postoje se budu těšit na spolupráci s Vámi:)
/www.helenavesela.cz/cenik/

Buďte prosím připraveni!

Abychom nejlépe v jedné hodině stihli co nejvíce, prosím, abyste si předem promysleli otázku či téma, které momentálně nejvíce hýbe Vaší duší.  V takto limitujícím čase Vám budu moci zprostředkovat jen takové odpovědi z onoho světa, které jsou v daném přítomném okamžiku rozhodující pro Vaše celkové bytí! To znamená, že „prostor k mému i Vašemu vypovídávání s dobrými úmysly“, jak se tomu dělo dříve, nám již nebude dán k dispozici.

1 hod. je velmi limitující, zvláště jedete-li z dálky.
1,5 hod. je naprosto dostačující a optimální.
2 hod. jsou maximální a možné jen na Vaše požádání.
Délku konzultace si v podstatě řídíte Vy, já jen budu flexibilně reagovat na Vaše podněty.

S úctou a poděkováním

Helena Veselá

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pojetí konzultace

Poradenství, které poskytuji, vyhledávají lidé, kteří ve svém životě řeší záležitosti duševní, fyzické  nebo současně obojí. Při konzultaci ve smyslu psychologického poradenství využívám schopnosti jasnoslyšení. Více se o tomto tématu můžete dozvědět na stránce Jak vnímám duševní stav člověka. Pro zjištění zdravotního stavu využívám schopnosti jasnocítění, o kterém se více dozvíte na stránce Jak vnímám fyzický stav člověka.

 Celostní přístup

Má práce je založena na celostním přístupu. Člověka vnímám jako bytost duchovní podstaty, momentálně vlastnící hmotné tělo. Bytost svéprávnou, tedy se svobodnou vůlí k rozhodování a s ní spojenou zodpovědností.

Fyzické tělo je pro mě monitorem toho, co se odehrává v duši. Tělo nikdy nelže. U fyzických onemocnění se zabývám v první řadě duševními příčinami, následně energetickými blokádami a na závěr důsledkem, tj. projevy fyzickými. Obrácený postup je také možný.
Nezpracované duševní stavy způsobují blokaci energie v energetických drahách a tyto blokády se jednoho dne projeví fyzickou nemocí. Cesta od příčiny k důsledku má svoji posloupnost. Má-li být uzdravení trvalé, nasměruji příchozího ke změnám na všech třech úrovních, které nelze od sebe oddělit. Volbu ponechám na klientovi.

Jaký smysl konzultace má?

Sdělené informace by měly být pouhou nápovědou pro toho, kdo hledá… Zda se člověk nabídnutým směrem vydá a rozhodne pro změny, je pouze a jen jeho svobodná vůle. Zodpovědnost ohledně pomoci neseme oba. Klient za to, jakou pomoc se rozhodl přijmout, já za to, jakou pomoc mu nabízím.

Většina klientů se loučí s povzdechem: „Vždyť já to všechno vím!“ „Vlastně jste mi neřekla nic nového“. A mají pravdu. Jen ji „zde“ nehledali, jen ji „zde“ neviděli a jen s ní nic nedělali.:-) Cílem je tedy nejen nasměrovat, ale také dodat odvahu, povzbudit, aby člověk svému cítění důvěřoval. A hlavně, aby se rozhodl k činům. Existuje jen jediný člověk, který může potvrdit pravdivost mých sdělení… a to je pouze klient sám. Neboť on je jediný (při troše upřímnosti k vlastní osobě:)), kdo ví, zda se o pravdu jedná či nikoliv.

Hodnota mé práce pak dle mého názoru spočívá v tom, že Vám „to“ sdělil někdo, kdo Vás nikdy neviděl a nezná Váš příběh. A to může u člověka vyvolat zamyšlení v mnoha rovinách. A též odstartovat touhu po poznání, vědění a zkoumání… především vlastního života.

V porozumění vlastnímu životu dostává každý z nás devizu, na které může stavět až do konce svých pozemských dní. Troufám si říci, že i po nich… :-)vtip                                                                                                         /Autor obrázku: Vladimír Renčín/

Minulé životy ano či ne?

 • Přestože mohu minulé životy vnímat, stavím se zásadně proti regresím, hypnózám (prováděným mimochodem i studovanými psychology) a podobným technikám, které uvádějí člověka do změněného stavu vědomí a tím si dovolují zbavit ho svobodné vůle!
  Co Stvořitel neučiní, dovolí si člověk! Z neznalosti zákonů onoho světa, z nevědomosti
  a… z ješitnosti.
 • Osobně mám k získávání informací o minulých životech velký respekt. Ctím smysluplnou pásku přes oči danou Stvořitelem při narození, díky níž si minulé životy nepamatujeme. Jsou-li informace o nich pro duchovní vývoj člověka důležité, dozví se je v pravý čas přirozeným způsobem bez ohrožení např. ve snu, v hluboce prožívaném rozjitřelém stavu, jako Déjà vu apod. Informace z minulých životů sděluji osobně jen z vážných terapeutických důvodů, za plného vědomí, podle dílčích reakcí klienta při sezení, a ne každému.
  O tomto tématu najdete více na odkaze Jak vnímám duševní stav.
 • Reinkarnace je pro mě potvrzením 3 základních zákonů vesmíru:
  – kauzality (příčiny a následku)
  – afinity (přitažlivosti stejného druhu)
  – gravitace (tíže)
 • Reinkarnace je pro mě logickým vysvětlením mnohého, co se jeví v našich životech jako nepochopitelné a nevysvětlitelné. Důkazů pro ni bylo na zemi vždy dost, pokud je člověk vidět chtěl. Myslím, že i v tomto případě platí:
  Co nechceme pochopit, budeme muset pocítit!

  Průběh konzultace

 • Poprosím Vás, abyste mě uvedl do obrazu, co máte na srdci, co Vás přivádí a zeptám se, zda máte nějaké očekávání.
 • Poprosím Vás o podepsání Informovaného souhlasu o mých službách, kopii dám i Vám. Tím stvrzujete, že víte „do čeho jdete“.
 • Zahájíme konzultaci. Kdykoliv můžete reagovat na má sdělení a já na Vaše, takže se konzultace odvíjí vlastní cestou. Prostě „necháme se vést“:)
 • Rozloučíme se. Informuji Vás, že Váš telefonní kontakt, který vlastním z důvodů objednání termínu „vymizíkuji“, tedy zmizí, a proto Vám nepředložím k podpisu GDPR. Klienti mě vyhledávají jednou za rok nebo jednou za život, jejich mob. čísla neuchovávám. GDPR mi podepisují klienti, kteří se v nějaké časové periodě opakovaně vrací. Přesto nechám volbu na vás.     
  Přeji Vám hodně sil k uskutečnění nutných vnitřních změn a hodně štěstí
  na Vaší nové cestě s novými podněty, pokud se je rozhodnete v životě realizovat…

 

Upravit