Jak vnímám fyzický stav člověka

Za tímto účelem využívám schopnost nazývanou jasnocítění.  Jde o schopnost léčitele cítit cizí obtíže ve vlastním těle.

Mé zhodnocení zdravotního stavu vypovídá o energetickém oslabení orgánů nebo jednotlivých částí těla. Jestliže se tyto energetické změny projevily již ve fyzickém těle a klient o nich ví, pak jsme ve shodě. Pokud o nich neví, pak se z mé strany jedná o varovný signál, že se v daném místě, dříve nebo později, může projevit fyzický problém.
Intenzita vjemu vypovídá o síle naléhavosti orgán léčit, i když se ještě neprojevil fyzicky, ale též i v případě, že se duševní stav a energetické blokády ve fyzickém těle již somatizovaly.

Tuto schopnost je možné uplatnit i na dálku, neboť se jedná o mimosmyslové vnímání, které není ohraničené prostorem ani časem.

Nejsem oprávněna poskytovat klientovi diagnózu v medicínském smyslu, neboť určení a popis fyzické diagnózy náleží lékaři!
„Diagnóza“ léčitele vypovídá především o energetických změnách, jejich stupni a lokalizaci, diagnóza lékařská pak o konkrétních morfologických důsledcích těchto změn.

Na jakém principu pracuje léčitel?

„Každý člověk vytváří svou duchovní i fyzickou činností určité vibrace, které léčitel registruje jako subtilní vyzařování nemocných tkání, a na základě svých vjemů potom stanovuje diagnózu. Z toho vyplývá, že každá nemoc má svou jemnější formu projevující se poruchou vyzařování. Tzv. energetický blok tvoří překážku přirozenému toku energií a je spojen s poruchou vyzařování v odpovídající lokalizaci. Jeho rozsah a stupeň jsou v přímé souvislosti se závažností onemocnění a poskytují tím také určitou prognostickou informaci. Energetické bloky je zpravidla možné uvést do souladu s klasickými lékařskými nálezy, avšak v řadě případů nikoliv, neboť léčitel je schopen vnímat ještě neprojevenou podobu onemocnění nebo lékařem nepoznanou příčinu onemocnění.“

Pozor! Důležité!

Vnímání poruch vyzařování má individuální podobu, každý léčitel tak registruje stejnou změnu zcela odlišným, jemu vlastním způsobem a ve sděleních jsou pak zcela pochopitelné nuance. Podstata všech forem zvýšené citlivosti na jemná vyzařování spočívá ve schopnosti registrovat vjemy smyslových orgánů astrálního a jemnohmotného těla, nikoliv těla fyzického, tedy hrubohmotného.


Uvedenou citaci naleznete v knize:
PALOUČEK, Jan a Marcela MÜLLEROVÁ-PALOUČKOVÁ. Cesta k životu. České Budějovice: DONA, 1991

Pro rozšíření vědění o tomto tématu doporučuji knihu:
PALOUČEK, Jan. Cesta k uzdravení-o daru léčení. Brno: INTEGRÁL, 2011